Kluczowe aspekty odprawy towarów w branży E-commerce

Optymalizacja procesów – kluczowe aspekty odprawy towarów w branży e-commerce

 Od 1 lipca 2021 roku w Polsce zaczął obowiązywać tzw. pakiet e-commerce, który znacząco wpłynął oraz zmienił model rozliczania podatku VAT od towarów i usług przedsiębiorców działających w tej  branży. Pakiet e-commerce jest szeregiem unijnych rozwiązań dotyczących sprzedaży towarów za pośrednictwem różnego rodzaju platform sprzedażowych.

 Jaki był powód wprowadzenia zmian?

Wdrożenie zmian w polskim prawie podatkowym jest skutkiem wcześniejszego wprowadzenia owych zmian na szczeblu unijnym. Polski ustawodawca został zobligowany do implementacji unijnych rozwiązań w sprawie sprzedaży towarów na odległość, który także obejmuje zmiany w zasadach rozliczeń podatkowych firm zajmujących się sprzedażą wysyłkową, sklepów internetowych oraz portali aukcyjnych. W skład pakietu e-commerce wchodzi szereg dyrektyw i rozporządzeń unijnych, które były wdrażane systematycznie od 2015 roku, a które zostały wprowadzone w życie 1 lipca 2021 rok w całej Unii Europejskiej.

Głównym powodem wprowadzenia pakietu e-commerce było uszczelnienie systemu VAT oraz zapewnienie konkurencyjności unijnym przedsiębiorcom w rywalizacji
z przedsiębiorcami spoza UE. Wzrastające zainteresowanie unijnych konsumentów internetowymi zakupami towarów spoza Unii, m.in. z Chin poskutkowało napływem dużej ilości towarów, od których nie był pobierany podatek VAT. Sprzedawcy spoza Unii Europejskiej, byli dużą konkurencją dla przedsiębiorców unijnych, między innymi przez to, że ceny oferowanych przez nich produktów, były znacznie niższe od tych europejskich, nie tylko ze względu na czynniki demograficzne i gospodarcze, ale także ze względu na to, że transakcje dla przedsiębiorców z krajów trzecich były mniej transparentne niż regulacje krajowe oraz wewnątrzunijne, co prowadziło do nieprawidłowości w naliczanym podatku VAT.

Wprowadzony został także szereg rozwiązań, który ma na celu ujednolicenie zasad opodatkowania transakcji wewnętrznych z udziałem konsumentów, czyli tzw. obrót B2C. Rozpowszechnienie sprzedaży na odległość,  odbywającej się za pośrednictwem internetowych platform sprzedażowych doprowadziło do ułatwienia przedsiębiorcom obrotu gospodarczego, przez  ujednolicenie warunków i zasad dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Przed wspomnianym ujednoliceniem, krajowe regulacje były odmienne, co skutkowało trudnościami w poruszaniu się na rynku europejskim.

Zwolnienie z należności celno- podatkowych tzw. Małych przesyłek przywożonych z państw trzecich do Unii Europejskiej

Od 1 lipca 2021 roku przesyłki wysyłane bezpośrednio z terytorium państw trzecich do odbiorców znajdujących się na terenie Unii Europejskiej zawierające towary o niewielkiej wartości (takie których wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę). Zgodnie
z postanowieniami art. 23 i 24 są zwolnione od cła. Zwolnienie to nie obowiązuje dla towarów takich jak: wyroby alkoholowe, perfumy i wody toaletowe, tytoń oraz  wyroby tytoniowe. Ważne jest to,  że zwolnienie z cła importowanych towarów nie obowiązuje przedsiębiorców. Ze zwolnienia celnego mogą korzystać jedynie osoby fizyczne, gdy przedmioty te były kupowane na zagranicznych aukcjach internetowych i nie przekraczają wartości 150 euro.

Procedura Import One Stop Shop

Branża e-commerce rozwija się coraz szybciej, a coraz więcej mieszkańców państw Unii Europejskiej decyduje się na zakupy towarów m.in z Chin. Jednakże w przypadku takich transakcji konieczne jest odpowiednie rozliczenie podatku VAT, co czasami może stanowić problem. Pakiet e-commerce wprowadził nowe zwolnienie z VAT dla importu towarów
w przesyłkach nieprzekraczających 150 euro uzależniając to zwolnienie od zadeklarowania VAT w IOSS, czyli Import One-Stop Shop. Procedura ta powstała w wyniku rozszerzenia ówczesnej procedury MOSS (Mini One Stop Shop). Celem wprowadzenie procedury IOSS było uproszczenie obowiązków w zakresie podatku VAT dla podatników dokonujących sprzedaży.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i profesjonalizmu, aby zminimalizować koszty i zwiększyć efektywność. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć współpracę! Zadzwoń pod numer: +48570300909 lub zostaw nam swój numer telefonu oraz email, a my skontaktujemy się z Tobą.

Czym jest VAT IOSS?

VAT IOSS, czyli czyli Value Added Tax Import One-Stop Shop jest systemem elektronicznym przeznaczonym dla przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż towarów
z krajów spoza Unii Europejskiej do klientów z państw członkowskich. Wprowadzony od
1 lipca 2021 roku jako część pakietu VAT e-commerce, ma na celu ułatwienie rozliczania podatku VAT, składania deklaracji oraz płatności VAT z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych.

W ramach procedury VAT IOSS, dostawy towarów o wartości poniżej 150 euro  z państw trzecich są zwolnione z podatku VAT przy odprawie celnej we wszystkich krajach UE. Po rejestracji VAT IOSS, sprzedawcy są zobowiązani do korzystania z tej procedury. Każdy zarejestrowany otrzymuje swój unikalny numer identyfikacji podatkowej IOSS (VAT IOSS number), niezbędny do składania deklaracji podatkowych.

W jaki sposób działa VAT IOSS?

Sprzedawcy towarów na odległość, którzy zdecydowali się skorzystać z VAT IOSS, muszą zarejestrować się w jednym z państw członkowskich UE lub wyznaczyć swojego przedstawiciela do zajmowania się kwestiami związanymi z podatkiem VAT. Podatek VAT od tych dostaw jest rozliczany przez administrację skarbową państwa UE identyfikacji, co oznacza, że ostateczny konsument już na etapie składania zamówienia zna pełną cenę towaru wraz z podatkiem VAT. Dodatkowo, w przypadku korzystania z procedury IOSS, wartość całkowita przesyłki przy imporcie towarów nie może przekroczyć 150 euro. Procedura VAT IOSS zakłada, że podatek ten jest rozliczany przez organy skarbowe w państwie członkowskim identyfikacji, czyli w kraju UE, w którym przedsiębiorca dokonał rejestracji Import One-Stop Shop. Warto również zauważyć, że odprawa towarów objętych procedurą VAT IOSS przebiega znacznie szybciej niż
w przypadku towarów objętych standardową procedurą importu, ponieważ urząd odpowiadający za obsługę zgłoszenia celnego nie oczekuje na wpłacenie podatku przez importera. Niemniej jednak sprzedawca musi pamiętać o podaniu ważnego numeru identyfikacyjnego VAT IOSS podmiotu rozliczającego podatek w UE, ponieważ brak tego numeru lub błędnie wpisany spowoduje objęcie odprawy celnej standardową procedurą importu towarów, czyli m. in.  naliczeniem podatku VAT z tytułu importu. Podatnik zarejestrowany w IOSS w danym państwie członkowskim identyfikacji, jest zobowiązany do składania drogą elektroniczną miesięcznej deklaracji VAT z wyszczególnieniem sprzedaży na odległość towarów importowanych dokonanej konsumentom w innych państwach członkowskich. W owej deklaracji podatkowej muszą zostać wykazane oddzielnie kwoty podatku VAT dla każdego z państw Unii Europejskiej, do których dany przedsiębiorca dokonał sprzedaży na odległość swoich towarów. Po otrzymaniu tego wykazu, państwo członkowskie identyfikacji wysyła do organów podatkowych odpowiednich państw członkowskich  należne im kwoty VAT.

W jaki sposób zarejestrować się do VAT IOSS?

Aby skorzystać z procedury VAT IOSS, konieczne jest dokonanie rejestracji poprzez organy państwa członkowskiego identyfikacji, które mogą być reprezentowane przez urząd skarbowy lub inny odpowiedni organ prowadzący tę procedurę. W celu rejestracji sprzedawca musi wypełnić formularz VII-R. Po prawidłowym przebiegu procesu rejestracji, zostanie mu przydzielony numer VAT IOSS, który umożliwi mu aktualizację oraz zmianę danych po jego otrzymaniu.

Jakich transakcji nie można rozliczyć w VAT IOSS:

 • o wartości powyżej 150 euro,
 • zawierające towary podlegające podatkowi akcyzowemu,
 • zawierające towary podlegające VAT- MARŻY,
 • konsumentem sprzedaży towarów na odległość jest podatnik prowadzący działalność, gospodarczą i jest zarejestrowany do VAT.

Jaka jest różnica pomiędzy procedurą VAT IOSS, a procedurą VAT OSS?

Oba te mechanizmy zostały wprowadzone tego samego dnia jako element pakietu
e-commerce. VAT IOSS pozwala na rozliczenie podatku na odległość importowanych towarów z państw spoza Unii Europejskiej, podczas gdy VAT OSS dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, czyli handlu zagranicznego pomiędzy krajami na terytorium Unii Europejskiej. Podatnik zarejestrowany w systemie VAT OSS może dokonać jednej zbiorczej płatności podatku VAT za całą swoją sprzedaż na odległość do innych państw członkowskich.

Kiedy i kto może stosować IOSS?

 • podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE,
 • podatnik nieposiadający siedziby na terytorium Unii, ale reprezentowany przez przedstawiciela pośredniego, który prowadzi działalność oraz posiada siedzibę na terytorium UE,
 • podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa trzeciego, z którym Unia Europejska zawarła odpowiednie porozumienie o wzajemnej pomocy.

Kogo dotyczy system VAT OSS?

Przedsiębiorcy nieposiadający siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium UE mogą skorzystać procedury VAT OSS w celu rozliczenia podatku vat z tytułu świadczenia takich usług jak : usługi telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne, transportowe, w obszarze kultury, sztuki, edukacji, sportu oraz inne podobne typy usług.

W zależności od miejsca siedziby podmiotu korzystającego z procedury VAT OSS można wyróżnić jej dwa rodzaje:

 1. procedurę unijną, z której może skorzystać:
 • osoba posiadająca siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium UE,
 • osoba będąca operatorem interfejsu elektronicznego- w tym przypadku nie jest konieczne spełnienie warunku dotyczące posiadania siedziby na terytorium UE,
 • przedsiębiorca spoza UE.
 1. procedurę nieunijną, z której mogą skorzystać:
 • wyłącznie przedsiębiorcy nie posiadający siedziby oraz miejsca prowadzenia działalności na terytorium UE.

Procedura ta jest przeznaczona dla czynnych podatników VAT, jak i tych korzystających ze zwolnienia. Stosowanie tej procedury nie ma wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego z VAT, ponieważ sprzedaż na rzecz konsumentów w UE w ramach procedury VAT OSS nie jest wliczany do limitu sprzedaży dla celów zwolnienia podmiotowego z VAT.

 Podsumowanie zmian, które wprowadził pakiet e-commerce

Wprowadzone w 2021 roku regulacje mocno zmieniły sposób rozliczeń przedsiębiorców z fiskusem, uszczelniły podatek VAT, jak również wpłynęły na ochronę konkurencyjności unijnych przedsiębiorców.

Poniżej znajduje się wyciąg podstawowych zmian, jakie wprowadził pakiet e-commerce:

 • zmiana VAT-MOSS na VAT OSS,
 • likwidacja zwolnienia z VAT na terytorium całej UE dla importu towarów
  w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro,
 • uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”),
 • zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich (SOTI),
 • zmiana metody opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju
  i z terytorium kraju.

Najnowsze

Ważne

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

W sprawie oferty oraz zapytań zadzwoń w godzinach 8-16

Całodobowy numer dla naszych obecnych klientów

Agencja celna: definicja i procesy działania

Agencja celna: definicja i procesy działania

Sprowadzanie towarów z zagranicy przeważnie wiąże się z obowiązkiem celnym, z którym związana jest duża ilością formalności wynikających zarówno z prawa polskiego jak i międzynarodowego. Każda firma lub osoba prywatna, która sprowadza lub wysyła towary do krajów...

czytaj dalej
Czym jest certyfikat AEO? 

Czym jest certyfikat AEO? 

Skrót AEO pochodzi od angielskiej nazwy "Authorised Economic Operator", który oznacza upoważnionego przedsiębiorcę. Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO wydawany jest na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu celnego. Jest on respektowany przez organy celne w...

czytaj dalej